Information till näringslivet i Kronoberg om Ukraina-krisens effekter

Business Region Kronoberg har tagit fram en struktur för samverkan vid kris kallad ”Kronobergsmodellen”. Inom ramen för Kronobergsmodellen samlar vi ett större antal externa aktörer inom näringslivsområdet för att upprätthålla och delge aktuell nulägesbild samt underlätta samarbeten och undvika dubbelarbeten vid krissituation. Region Kronoberg är samordnare av dessa nätverksträffar som vi valt att kalla Tillsammans når vi längre och som startades upp under corona-krisen och som vi nu åter aktiverat under Ukraina-krisen. Aktörer som ingår i nätverket är Region Kronoberg, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Svenskt näringsliv, Företagarna, Sydsvenska Handelskammaren, Teknikföretagen, Almi Kronoberg, Destination Småland, IF Metall, LO, Unionen, LNU, LRF samt Business Region Kronoberg med samtliga kommuners näringslivsansvariga.
Region Kronoberg och Länsstyrelsen har tillsammans arbetat fram ett paket med länkar där utvecklingen under pågående kris kan följas. Därtill kompletterar vi med inspel som kommer fram vid Tillsammans-mötena.

Information om nuläget i Ukraina-krisen

 •  (Lst) Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)– publiceras varje vecka efter kommunernas rapportering. Rapporten skickas till regeringen. Frågeställning om näringslivet i kommunen ingår var fjärde vecka och besvaras av näringslivsansvarig i respektive kommun.
 • Story-map (Region Kronoberg) https://storymaps.arcgis.com/stories/89d5616a38bd44a1a2d2b1d17fbef236 – uppdateras ca 1 gång/månad då statistik blir tillgänglig. Här följer vi varsel, arbetslöshet, konkurser, korttidspermittering (finns ej statistik ännu) och nyetableringar.
 • RK:s övergripande lägesbild om kriget i Ukraina Region Kronoberg – Kriget i Ukraina
 • Tillsammans-möten – kort referat publiceras på Business Region Kronoberg – Vi driver regionen framåt
 • Därutöver bevakar RK Tillväxtanalys’ rapportering. Inget nytt sedan sist än så länge.
 • Ingång till Arbetsförmedlingen för arbetsgivare som söker kompetens: mattias.segerbratt@arbetsformedlingen.se
 • Kort referat från Tillsammans-möte 26 april 2022:
  Länksammanställning för nulägesbild presenterades (se ovan). Arbetsförmedlingen betonar att trots stort intresse för att snabbt tillvarata de ukrainska flyktingarnas kompetens, så jobbar AF med kompetenser, inte nationaliteter. Hittills har det också endast kommit ett begränsat antal flyktingar till Kronoberg.
  Aktuella problem för företagen kan inte enbart relateras till Ukraina-krisen utan beror på efterdyningar från corona och höjda energi- och transportkostnader. Nedstängningen i Kina påverkar kanske företagen i högre grad just nu än krisen i Ukraina. Vad det gäller de gröna näringarna har Länsstyrelsen i uppdrag att följa dess påverkan.
  Handelskammaren har i uppdrag att arbeta med de juridiska delarna och erbjuder bland annat webinarier kring detta. Allt finns samlat på Handelskammarens hemsida.


 • Utbildningsplattform i coronakrisens spår

  Business Region Kronoberg har tagit fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Plattformen ska göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel och har därför samlat alla länets utbildningar och kurser på ett och samma ställe. Plattformen uppdateras löpande.

  Nu finns vår nya kompetensförsörjningsrapport att ladda ner!

  Gå till utbildningsplattformen

  Du kan också ladda ner utbildningsplattformen till din smartphone eller surfplatta:

  map