INFORMATION OM NULÄGET I UKRAINA-KRISEN

 • (Lst) Så påverkar omvärldsläget samhället | Länsstyrelsen Kronoberg (lansstyrelsen.se)– publiceras varje vecka efter kommunernas rapportering. Rapporten skickas till regeringen. Frågeställning om näringslivet i kommunen ingår var fjärde vecka och besvaras av näringslivsansvarig i respektive kommun.
 • Story-map (Region Kronoberg) https://storymaps.arcgis.com/stories/89d5616a38bd44a1a2d2b1d17fbef236 – uppdateras ca 1 gång/månad då statistik blir tillgänglig. Här följer vi varsel, arbetslöshet, konkurser, korttidspermittering (finns ej statistik ännu) och nyetableringar.
 • RK:s övergripande lägesbild om kriget i Ukraina Region Kronoberg – Kriget i Ukraina
 • Tillsammans-möten – kort referat publiceras på Business Region Kronoberg – Vi driver regionen framåt
 • Därutöver bevakar RK Tillväxtanalys’ rapportering. Inget nytt sedan sist än så länge.
 • Ingång till Arbetsförmedlingen för arbetsgivare som söker kompetens: mattias.segerbratt@arbetsformedlingen.se
 • Kort referat från Tillsammans-möte 26 april 2022:
  Länksammanställning för nulägesbild presenterades (se ovan). Arbetsförmedlingen betonar att trots stort intresse för att snabbt tillvarata de ukrainska flyktingarnas kompetens, så jobbar AF med kompetenser, inte nationaliteter. Hittills har det också endast kommit ett begränsat antal flyktingar till Kronoberg.
  Aktuella problem för företagen kan inte enbart relateras till Ukraina-krisen utan beror på efterdyningar från corona och höjda energi- och transportkostnader. Nedstängningen i Kina påverkar kanske företagen i högre grad just nu än krisen i Ukraina. Vad det gäller de gröna näringarna har Länsstyrelsen i uppdrag att följa dess påverkan.
  Handelskammaren har i uppdrag att arbeta med de juridiska delarna och erbjuder bland annat webinarier kring detta. Allt finns samlat på Handelskammarens hemsida.