Om oss

Företag bryr sig inte om kommungränser. Därför består Business Region Kronoberg (BRK) av åtta kommuner med ett gemensamt mål: att driva regionen framåt, att öka vår attraktionskraft.

BRK bygger på ett stort nätverk med en gemensam filosofi: man delar med sig. Mellan kommun och region, mellan kommunerna – men också mellan företagen. Här vet alla att det som gynnar den ena idag, spiller över på dom andra imorgon.

Kronoberg är en region i tillväxt, med Sveriges näst högsta varuexport per invånare och flest jobb per invånare i arbetsför ålder. Här finns huvudkontoret för världens största möbelföretag, ett stort IT-kluster – och så träindustrin.

Stora delar av den svenska träförädlingen sker här i Kronoberg och vår trä- och skogsnäring förfogar över många generationers samlade kunskap. Något som förvaltas inom både industri och akademi; Linnéuniversitetets forskning inom området har ett högt internationellt erkännande.

Kronoberg är regionen som förenar tradition och innovation. Oavsett om du vill etablera, utveckla eller starta nytt så hamnar du i gott sällskap och i ett bubblande klimat.

Så är vi organiserade

Business Region Kronoberg är ett samarbete mellan Region Kronoberg och länets 8 kommuner och samordnas av Region Kronoberg via en gemensam avsiktsförklaring från 2019.

Regionen aktiverar nätverket Tillsammans vid kris

Att jobba tillsammans är ännu viktigare när det är kris. Under rådande läge – med bland annat elkris, krig och effekter av pandemin – aktiverar Region Kronoberg Tillsammansnätverket. Här ingår Region Kronoberg, länsstyrelsen, länets kommuner, Arbetsförmedlingen, branschorganisationer, arbetsgivarorganisationer och företagsfrämjande organisationer.

Nätverket tar upp aktuella frågor för näringslivet för att ge en överblick över situationen i länet. Ett annat syfte är att göra det tydligt vem som har vilka roller under krisen. Efter varje möte hittar du anteckningarna från Tillsammansmötena här.

Kronobergsmodellen – ett hjälpmedel för kommuner i kris

Kronobergsmodellen är en steg-för-steg-guide för att en kommun snabbt och koordinerat ska kunna agera när ett eller flera företag drabbas av kris. Modellen bygger på att skapa en liten, effektiv arbetsgrupp som – under ledning av en projektledare – samordnar organisationer och aktiviteter i en samverkansgrupp för att stötta det berörda företaget och dess anställda.