Anteckningar från Tillsammansmöten

Tillsammansmöte den 23 april 2024 angående rådande läge på arbetsmarknaden

Camilla Stridh, IF Metall informerade om Globaliseringsfonden, som är en EU-finansierad krisfond. Globaliseringsfonden riktar sig till anställda med syftet att rusta dem som blir uppsagda. Medlen får inte användas till företagens omstrukturering eller modernisering. Kronoberg har aldrig nyttjat denna fond, vilket vi i år troligen kommer göra. Lite av en pilot. Företaget söker medlen, IF Metall och Arbetsförmedlingen är med.

Gustaf Rehnström, Tillväxtverket informerade om att Tillväxtverket har uppdrag att bistå regioner och kommuner vid varsel och omställning 2022-2024. Uppdraget syftar till att stärka regioners och kommuners beredskap vid varsel, omställning, företagsetableringar och företagsexpansioner liksom deras kapacitet att hantera konsekvenserna av dessa. Erbjuder Omställningsguide och stöttning i regionala och lokala handlingsplaner.

Robert Wallin på Företagarna informerade om en nyligen genomförd kartläggning som belyser den pågående utmaningen för företag att hitta lämplig arbetskraft, trots att det finns många arbetssökande. Med fokus på små och medelstora företag undersöker rapporten de faktiska rekryteringsbehoven, de hinder som företag upplever i rekryteringsprocessen och vilka egenskaper de efterfrågar hos de sökande.

Övrigt om nulägesbilden:

 • På Arbetsförmedlingen ser man en inbromsning på arbetsmarknaden, men också att arbetslösheten inte skenar. Många varslade hittar annat arbete. Kompetens behövs i flera branscher. Man ser också att det är cirka 6 månader från första varselförhandling till att man ser individer på Arbetsförmedlingen.
 • Svenskt Näringsliv ser också en inbromsning. Företagen behåller arbetskraft så gott man kan.
 • Viktigt med omställning genom utbildningar. Det är kompetensbrist, trots en lägre konjunktur. Viktigt att använda läget för en omställning, och göra anpassade utbildningar utifrån det.
 • Viktigt att även se långsiktigt när det gäller kompetensbehov.
 • Linnéuniversitetet berättar om att söktrycket brukar öka i lågkonjunktur, vilket märks även nu. Det är en spridning på olika utbildningar. Linnéuniversitetet arbetar med livslångt lärande och tar gärna emot inspel utifrån angående utbildningar som universitetet eventuellt kan bidra med. Uppdragsutbildningar eller ordinarie, kortare eller längre. Deltagande organisationer på mötet; Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg, IF Metall, Tillväxtverket, Företagarna, Svenskt Näringsliv Arbetsförmedlingen, Svenska Handelskammaren, Linnéuniversitetet, AB Destination Småland och länets kommuner.

Tillsammansmöte den 13 september 2022 angående rådande energipriser

 • Nuläget i Kronoberg: Andreas Liljenrud berättade att Kronobergsmodellen i vilken Tillsammansnätverket är en del, håller på att aktiveras utifrån samma grunder som under pandemin. Business Region Kronoberg träffas varje vecka för att utbyta information och nuläge. Andreas och Maria Arnholm på Länsstyrelsen har veckovisa avstämningar. Såväl Andreas Liljerud som Maria Arnholm understryker bikten av det goda samarbetet Region Kronoberg och Länsstyrelsen emellan. Förra veckan deltog Maria Arnholm vid en träff i Uppvidinge med kommuner och företag i syfte att företagarna skulle få möjlighet att berätta om utmaningarna de nu ställs inför. Varje vecka rapporterar Länsstyrelsen till Regeringen om effekterna av kriget i Ukraina.
 • Länsstyrelsens nulägesbild kring livsmedel
  Malin Fernholm redogjorde hur livsmedelsbranschen påverkas av nuvarande energipriser. Lantbrukarnas priser för insatsvaror har ökat mycket sedan Rysslands invasion av Ukraina. Även ekologiska producenter som inte påverkas av högre priser på konstgödsel och bekämpningsmedel har det tufft i och med lägre efterfrågan på de ekologiska varorna när hushållen sparar. Många producenter avvaktar med större investeringar och vissa insatsvaror kommer bli svåra att få tag på. De stöd som finns för branschen är bland annat Klimatklivet (investeringsstöd för fossilfri framtidsteknik), nationellt krisstöd för lantbrukare (sista ansökningsdag 20 september) och ett uppföljande kostnadskrismöte hålls den 18 oktober.
 • Sydsvenska Handelskammarens nulägesbild och analys: elanvändning
  Anders Borgehed presenterade en översiktskarta över landets kommuner som visar vilka områden som är mest elintensiva, och som därmed löper störts risk för varsel, konkurser etc. med rådande elpriser. Liknande data kommer tillsammans med andra analyser kopplat till elanvändning presenteras i en större rapport till regeringen i mitten av december. Ganska lite talar för att nuvarande elpriser kommer lösas under 20-talet. Man behöver minska förbrukningen, öka produktionen och/eller ändra de administrativa gränserna. Det man kan jobba med här och nu är flytta produktion, energieffektivisering, installera egen produktion och anpassa elanvändning baserat på timpris med hjälp av AI.  Kommuner och Länsstyrelser behöver även uppdatera sina listor kopplat till styrel de skickar till elbolagen, inför eventuell ransonering framöver.
 • Länsförsäkring Kronobergs nulägesbild och branschens utmaningar
  David Grann Dalrot berättar att Länsförsäkring Kronoberg upplever en ökad efterfrågan på rådgivning från både företag och privatpersoner. Inom lantbruket är det elpriset som är den största utmaningen av alla de högre energipriserna. Många mindre företag upplever lägre efterfrågan, till exempel på hushållsnära tjänster som städhjälp, då både hushåll och företag behöver spara. På försäkringsfronten ser man utmaningar på något längre sikt då bristande underhåll och lägre inomhustemperatur kan leda till större skador, fuktskador och vattenskador.
 • Energikontor Sydosts nulägesbild och erbjudanden
  Pierre Ståhl och Johan Milton berättar att Energikontor Sydost nyligen gjort en elstudie över bland annat Kronobergs län och därmed har bra koll på länets förutsättningar. I dagsläget råder det inte någon elbrist i Sverige, men exporten på 25% av allt vi producerar gör läget problematiskt eftersom den elen tas från södra Sverige. För att få bukt med situationen behövs ett överskott av el i södra Sverige, vilket inte kommer ske den närmsta tiden.
  Energikontoret upplever nu en ökad efterfrågan på rådgivning för energieffektivisering. Många frågor är kopplade till solceller. Framöver kommer man jobba mer med nätverk i olika branscher, med fokus på arbetssätt, åtgärder för att minska energianvändning och produktion av egen el.. Risken för materialbrist i samband med energieffektivisering lyfts, till exempel på tilläggsisolering.

Övrigt
IF Metall
vittnar om att det är tufft för många företag och att man börjar lägga om produktionen. Många pratar om önskemål att kunna permittera, vilket dock inte är en långsiktigt bra lösning om prisläget blir långvarigt. Svenskt näringsliv understryker det som redan har sagts och att det är ett oerhört bekymmersamt läge.

 • Kort referat från Tillsammans-möte 16 juni 2022:               
  Kort info:
 • Livsmedelsverket träffar branscherna för beredskap
 • Containerpriserna gått ner
 • Regeringen har beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga vilka varor och tjänster från industrin som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs. 
 • Nuläget i Kronoberg
 • Karin redogjorde för nuläget i Kronoberg gällande arbetslöshet, konkurser, varsel och nyföretagande. Arbetslösheten är fortfarande låg och långtidsarbetslösheten sjunker på totalen. Men den andel som varit arbetslösa i 24 månader eller mer stiger, och stiger i hela landet. Det är ökad sysselsättning under året men oro finns för framtiden.
 • Konkurser och varsel ligger också på en låg nivå jämfört med samma period under 2021, men förväntas öka. Nyföretagandet har ökat med drygt 7% jämfört med samma period förra året.
 • Nuläget hos medverkande aktörer
 • Robert Wallin, Företagarna: Det tuffar på bra i företagen, orderböckerna är fulla. Problemet är som tidigare komponentbristen och det som tillkommit är att man inte längre får det man beställt. Kostnadsökningarna gör att marginalerna minskar och många börjar fundera över om man behöver effektivisera ännu mer. De som nu ska återbetala uppskjuten skatt drabbas också av likviditetsproblem.
 • Camilla Stridh, IF Metall: Industriforum har nu haft sin kick-off och första konferens. Företagen har börjat plocka kompetens även från gruppen långtidsarbetslösa men där finns en problematik bl a kring språket. Det är hackigt i produktionen p g a komponentbrist mm och kostnadsökningarna ger ett ansträngt läge. En signal är också att anställda börjat se sig om efter jobb på närmare håll pga egna ökade pendlingskostnader. Det är viktigt att få till kollektivtrafiken så att den fungerar för så många som möjligt. I Uppvidinge kommun förs samtal med Länstrafiken och där flera företag försöker samordna sina skifttider för att hitta gemensam lösning med kollektivtrafiken.
 • Peter Andersson, Arbetsförmedlingen: Det är en jätteutmaning med de språksvaga och det är ofta inte bara språket, utan en låg eller mer eller mindre obefintlig utbildningsnivå. Anpassad och utökad SFI är en viktig insats men det är flera andra insatser som behövs. Utbildningsfrågan kommer att vara den stora frågan oavsett scenario. Gäller att hitta okonventionella metoder för att få gruppen långtidsarbetslösa att matcha behoven på arbetsmarknaden.

Kort referat från Tillsammans-möte 19 maj 2022:

 • Anders Borgehed, Sydsvenska Handelskammaren presenterade den undersökning och analys som genomförts över nuläget och vilken visar att Kronoberg ligger på rikssnittet. Kronoberg importerar också väldigt lite från Ryssland, jämfört med Kalmar som har en större jordbrukssektor som är beroende av såväl konstgödning som andra insatsvaror.
 • Läget i Kronoberg
  På https://businessregionkronoberg.se/ publiceras ett länkpaket med rapportering från Länsstyrelsen och från Region Kronoberg. På https://storymaps.arcgis.com/stories/89d5616a38bd44a1a2d2b1d17fbef236 kan man se att arbetslösheten faktiskt sjunkit (statistik från april). Få varsel är ännu så länge lagda och osäkert om dessa kan relateras till Ukraina-krisen. Samma sak gäller antal konkurser vilka endast ökat mycket marginellt. Glädjande är att antalet nystartade företag ökat med över 6%. En ökning som förmodligen har ett samband med de kampanjer som genomförts via BRK.
 • Lite annan info:
  1. Metallpriserna gått ner Metallprisernas utveckling i april (sgu.se)
  2. Färre förväntar ökad export – https://www.sek.se/ 
  3. Brist råder på Lut och framförallt AdBlue. De som kommit över har nu bunkrat.
  4. Gas – Länsstyrelsen har gjort en analys och få företag i Kronoberg är beroende av gas i sin energiförsörjning. Finns två små gasnät i Älmhult och Markaryd, Prima-gas.
  5. Regeringen tillsätter tvärsektoriellt näringslivsråd för totalförsvar och beredskap.
 • Jordbruksmöte på Länsstyrelsen 26/4 – kort summering av Martin Sjödahl:
  1. Oro finns då 9% av världens spannmålsproduktion bedrivs i Ukraina samtidigt som Indien har stängt sin export p g a torka bl a. Därtill ökade kostnader för drivmedel och insatsvaror. Jordbruket är en förhållandevis liten men viktig sektor och värst drabbade är producenter av kyckling, gris och ägg. Det finns en rapport från mötet för den som önskar fördjupa sig.
 • Övrigt om nulägesbilden:
  1. Peter Andersson, AF, bekräftar att arbetslösheten gått ned kraftigt. Den stora utmaningen är som tidigare långtidsarbetslösheten, de som varit arbetslösa i mer än 24 månader.
  2. Helena Collin, Destination Småland, bekräftar att näringen kokar och kompetensbristen är hög. Några ukrainare har fått anställning inom sektorn och hotellbokningarna har gått upp. Infrastrukturen och brister i kollektivtrafiken kan utgöra ett hinder för anställning.
  3. Camilla Stridh, IF Metall, ingen akut fara än men företagen går inte för fullt. Kablage är struligt att få fram i nuläget jämte halvledare och andra komponenter.
  4. Susanna Westerberg, LO, instämmer med Camilla och företagen är bekymrade över vad som händer efter semestern.
 • Yrkes-SM genomfört, succé med över 22 000 besökare. Förhoppningsvis ska aktiviteten på sikt leda till att fler söker utbildningar till efterfrågade yrken.
 • Kompetensrapport publicerad – https://businessregionkronoberg.se/

  Kort referat från Tillsammans-möte 26 april 2022:
  Länksammanställning för nulägesbild presenterades (se ovan). Arbetsförmedlingen betonar att trots stort intresse för att snabbt tillvarata de ukrainska flyktingarnas kompetens, så jobbar AF med kompetenser, inte nationaliteter. Hittills har det också endast kommit ett begränsat antal flyktingar till Kronoberg.
  Aktuella problem för företagen kan inte enbart relateras till Ukraina-krisen utan beror på efterdyningar från corona och höjda energi- och transportkostnader. Nedstängningen i Kina påverkar kanske företagen i högre grad just nu än krisen i Ukraina. Vad det gäller de gröna näringarna har Länsstyrelsen i uppdrag att följa dess påverkan.
  Handelskammaren har i uppdrag att arbeta med de juridiska delarna och erbjuder bland annat webinarier kring detta. Allt finns samlat på Handelskammarens hemsida.

20 april 2021
Stöd till enskilda näringsidkare
Är du enskild näringsidkare och har tappat i omsättning med anledning av covid-19? Då finns det stöd att söka. För stödperioder augusti-oktober 2020, november-december 2020 samt januari-februari 2021 är sista ansökningsdag 30 april 2021. Regeringen har föreslagit att detta stöd förlängs så att omsättningstappet som har skett under mars och april 2021 också ska ligga till grund för stöd. Regeringen har även aviserat att ett omsättningsbaserat stöd som handels- och kommanditbolag kommer kunna söka för 2020 kommer få sin egen ansökningsperiod. Stödet till företag i Skåne, Kronoberg och Blekinge handläggs av Länsstyrelsen i Skåne. Läs mer på Omsättningsstöd till näringsidkare | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)


10 november
Kultursektorn
Region Kronobergs kulturnämnd delar årligen ut arbetsstipendier för att förbättra möjligheterna för kulturskapare i länet. Nu delas ytterligare 30 arbetsstipendier á 30 000 kronor ut 2020. Stipendierna ska uppmuntra betydelsefullt arbete inom olika konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst och digitala medier.
Läs mer

9 november
Förlängda åtgärder
Idag har regeringen lagt fram förslag på förlängda åtgärder bland annat gällande korttidspermittering, omställningsstöd om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare.
Korttidspermittering
Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd. Regeringen kommer föreslå att den tidsgränsen tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. I praktiken innebär det att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.
Under perioden fram till den 30 juni 2021 kommer stödet fortsatt vara förstärkt jämfört med de ordinarie nivåerna i lagen. I januari, februari och mars kommer subventioneringsgraden att vara 75 procent, vilket är samma nivå som stödet ligger på i år. Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  För december 2020 är subventionsgraden 75 procent enligt befintliga regler.
Omställningsstöd
Regeringen kommer föreslå att omställningsstödet förlängs så att det också kan sökas för augusti – oktober 2020. Stödet riktar sig till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under denna period jämfört med samma period 2019.
Stödet kommer ges med som mest 30 miljoner kronor per företag, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. Stödet kräver anmälan till och statsstödsgodkännande av EU-kommissionen.
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
Detta stöd avser minskad omsättning under mars – juli 2020 och går att söka från nästa vecka på Boverkets webbplats. Till följd av utvecklingen av den pågående pandemin har regeringen och samarbetspartierna redan nu kommit överens om att man kommer att föreslå att detta stöd ska förlängas så att omsättningsminskningar under augusti – oktober 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det blir en ny ansökningsomgång för förlängningen.
För att få rätt till stöd för krävs att nettoomsättningen under stödperioden har minskat med mer än 50 procent jämfört med nettoomsättningen motsvarande period 2019. Om omsättningstappet överstiger denna nivå kan den enskilda näringsidkaren få ersättning med 70 procent av omsättningstappet eller som mest 72 000 kronor per företag för den nya stödperioden. Stödet kan användas av enskilda näringsidkare vars omsättning översteg 200 000 kronor för 2019.

3 juli

Framtidssäkrad industri
Region Jönköpings län och Region Kronoberg har tilldelats 11,5 miljoner ur Europeiska Socialfonden till projektet Framtidssäkrad industri för att stödja industriföretag som påverkas av Coronapandemins konsekvenser. Projektet genomförs i samverkan med industrins parter och branschorganisationer inom Svensk industrivalidering samt Unionen. I första hand riktar sig projektet till företag och deras anställda som på ett direkt sätt påverkats av pandemin genom att tvingats till neddragningar eller till avtal om korttidsarbete i enlighet med Tillväxtverkets regelverk. Läs mer: https://svenskindustrivalidering.se/framtid

Vad erbjuder projektet?

I projektet deltar företaget i tre beprövade, enkla och resurseffektiva insatser som under de senaste två åren använts med stor framgång i drygt 200 industriföretag runt om i Sverige. Med sikte på träffsäker kompetensutveckling och handlingsplan för fortsatt kompetensförsörjning deltar man i följande:
1. Handledning från erfaren kompetenscoach ger stöd till ett företagsinternt team som planerar validering och kompetensutveckling för utvalda medarbetare och belyser företagets nuvarande arbetssätt med strategisk kompetensförsörjning. Omfattar cirka 8 timmar fördelade på 3–4 strukturerade samtal.
2. Branschvalidering för kollektivanställd produktionspersonal inom industrins erkända system för branschvalidering genomförs av behörig testledare från ett ackrediterat testcenter. Valideringen visar vilken kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. Kompetensbehovsanalys för tjänstemän med stöd från behörig testledare utifrån företagets befintliga kompetensmatriser eller liknande. För valideringstillfället avsätts cirka 4 timmar och för kompetensanalysen krävs cirka 2 timmar. Mer information om branschvalidering finns på denna webbplats: www.svenskindustrivalidering.se.
3. Kompetensutveckling med utgångspunkt i resultaten från validering och kompetensbehovsanalys.

Anmälan är inte bindande och den utgör heller inte en garanti för ett deltagande i projektet. Men den är viktig för att vi ska kunna komma i kontakt med motiverade och intresserade företag! Anmäl er senast 2020-08-14 .

18 maj

Utökade rådgivningsinsatser till krisdrabbade företag
Almi Kronoberg kommer nu via projektmedel från Region Kronoberg att kunna utöka stöd och rådgivning till näringslivet. Den nuvarande krisen påverkar väldigt många företag och branscher på olika sätt. För att se hur krisen påverkat just ert företag så kan ni tillsammans med Almi ta fram en simulering av hur företagets ekonomi kan komma att påverkas baserat på olika scenarier av krisens utveckling. 

Därefter tar görs gemensamt en konkret handlingsplan för hur ni ska arbeta vidare. Handlingsplanen blir baserad på företagets individuella behov och beroende på vad vilka områden ni behöver arbeta vidare på så får ni också tillgång till 1-3 timmars konsultation av en expert inom områdena ekonomi, juridik, HR, marknadsföring, digitalisering, ledning och strategi eller innovation. 
Kontaktuppgifter

7 maj

Snart, snart, snart lanserar Business Region Kronoberg en digital plattform för kompetensutveckling och utbildning! Business Region Kronoberg arbetar just nu med att ta fram en digital utbildningsplattform för näringslivet. Syftet med utbildningsplattformen är att företag ska få en ökad kunskap om befintliga möjligheter gällande kompetensutveckling och utbildning. Portalen ska även underlätta, stimulera och göra det enkelt för företag och arbetstagare att hitta rätt i dagens utbildningsdjungel.

6 maj


Regionala utvecklingsnämndens beslutade idag att ge riktade pengar till att utforska nya möjligheter i besöksnäringen och stödja företag i kris. Pengarna går till insatser i det helägda bolaget AB Destination Småland och det delägda bolaget Almi Kronoberg AB. Dessutom fattades beslut kring insatser som bidrar till en hållbar omställning på längre sikt. Coronapandemins konsekvenser drabbar besöksnäringen i Kronoberg hårt.
AB Destination Småland får därför 500 000 kronor för att lyfta fram goda exempel och produkter för svenska turister. Arbetet genomförs med Smålands turism.

Almi Kronoberg AB får 450 000 till att stödja minst 50 regionala företag som drabbats. Almi ska bidra med utökad rådgivning, ekonomiska analyser, kompetens och nätverk till externa konsulter. Projektet ska bekosta totalt 100 timmar hos externa konsulter vilket också ger nya regionala affärsmöjligheter. Läs mer

30 april

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Syftet är att stödet ska göra det möjligt för företag att överbrygga den akuta krisen och samtidigt underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial. Läs mer

22 april

Nu kraftsamlar Region Kronoberg för att tillsammans med många andra regionala aktörer samordna kompetensutveckling och utbildning. Flera olika aktörer erbjuder och förbereder kortare och längre insatser för att företag ska kunna passa på att kompetenshöja under Corona-krisen. Insatser som redan erbjuds hittar du här.

21 april

Marknadsföring och affärsutveckling under krisen

För tredje gången bjuder vi in dig som företagare att ställa frågor till experter. Välkommen att delta i Företagarnas corona-linje nu på fredag den 24 april klockan 08:30-09.15.
Denna gången är temat marknadsföring och affärsutveckling under krisen. Hur kan du tänka med din marknadsföring, försäljning och affärsutveckling under rådande pandemi samt vilka möjligheter kan våra nya beteendemönster ge dig?
Du får inspiration från tre experter som berättar om hur de hanterat tidigare kriser, hur de hanterar pågående kris samt ger de tips på hur du kan agera.

Deltagande aktörer:

 • Jens Collskog – Colix Systems
 • Evelina Göthberg – Salty Communication
 • Mats Ekenstam – Change Management

Om du redan har en fråga till experterna kan du maila den till info@videum.se Det finns även möjlighet att ställa frågor under mötets gång via en text-chatt. Vi tar endast emot frågor via mail innan mötet och via chatt-funktionen live.

Anmälan

För att få tillgång till mötet behöver du anmäla dig här. Du får en mötes-länk skickad till din epost. Mötet kommer även att livesändas på Facebook.  

De inbjudna aktörerna pratar i cirka 10 minuter vardera och sedan tar vi frågor resterande tid.

Om du missade förra corona-linjen med temat arbetsrätt, skattefrågor och finansiering kan du titta och lyssna på den här.

Nästa möte planeras den 6 maj.

20 april

Missade du förra veckans ”corona-linje” den 15 april? Nu kan du titta i efterhand på de frågor och svar som kom upp. Nästa möte är planerat till den 24 april. Information kommer inom kort.

16 april

Regeringen har idag beslutat om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Det nya stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Information är på väg upp på länsstyrelsernas hemsidor, än så länge finns information på Västra Götalands hemsida.

Publicerad 16 april 2020

Efter att EU-kommissionen i onsdags godkände regeringens anmälan om statligt stöd kunde regeringen idag besluta om en förordning om rabatt för fasta hyreskostnader i utsatta branscher som ett sätt att mildra de ekonomiska konsekvenserna av virusutbrottet. Det nya stödet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

15 april
Nytt om korttidsarbete: Igår presenterade Regeringen ett förslag till förändring av lagen för korttidsarbete. Förslaget innebär att maxersättningen höjs till att omfatta upp till 80 procent av arbetstiden under maj, juni och juli, till skillnad från dagens maxersättning som är 60 procent. Förslaget innebär:

– De företag som redan har sökt och fått en förskottsbetalning på fyra månader kommer att kunna justera detta i samband med att lagändringen träder ikraft. Man behöver alltså inte göra något i dagsläget.

– Samma möjlighet finns för de som vill söka stödet innan den nya lagen träder i kraft – det vill säga man söker på befintliga stödnivåer men justerar dem utifrån de nya i samband med att lagändringen träder i kraft.

Tillväxtverket kommer löpande informera om hur man söker de nya föreslagna stödnivåer på tillvaxtverket.se.

Företagsjour – Region Jönköpings län växlar upp sin befintliga företagsjour nationellt och tar emot samtal från alla delar i landet. Uppväxlingen planeras pågå fram till slutet av juni och är tänkt att fungera som avlastning och kunskapsstöd till nybildade och befintliga jourer samt täcka de delar av landet som saknar företagsjour. Tjänsten är gratis, finansieras via Tillväxtverket och är en insats till företag som drabbats till följd av coronapandemin. Mer info om kontaktuppgifter kommer.

9 april

Nu finns ytterligare information gällande regeringens förslag på hyreslättnader för särskilt utsatta branscher. Då det handlar om statsstöd så måste satsningen även godkännas av EU. Innan regelverket är på plats kan inga ansökningar om ersättning tas emot. Regeringen avser att ha en förordning klar i början/mitten på april.

8 april

Under första dygnet som Tillväxtverket haft ansökan öppen för korttidspermittering har över 15 000 ansökningar kommit in. Alla företag som har rätt till ersättning kommer att få det och det är väldigt viktigt att ansökan fylls i korrekt, annars kommer utbetalning att försenas p g a ökad handläggningstid med kompletteringar. All information finns på Tillväxtverkets hemsida.

7 april

Företagens corona-linje svarar på dina frågor

TEMA: Arbetsrätt, skattefrågor och finansiering

Efter uppmaningar från första träffen återkommer vi nu med nästa tillfälle och fler träffar kommer så länge det finns intresse. Med anledning av coronaviruset förstår vi att du som företagare kan stå inför flera utmaningar och har många frågor. Vi vill därför erbjuda ett digitalt forum där du som företagare i länet kan ställa dina frågor till experter inom olika områden.

Onsdag den 15 april mellan klockan 08.30-09:15 finns experter inom nedan områden på plats digitalt för att svara på dina frågor.

 • Almi – lån och finansiering
 • Företagarna (jurist) – arbetsrätt
 • Avant advokater – avtalsrätt
 • Crowe Tönnerviks Revision – revision och skattefrågor
 • Bankrepresentant – finansiering

Anmälan 

Mötet hålls digitalt och är kostnadsfritt. För att få tillgång till mötet behöver du anmäla dig. Läs mer om mötet och hur du anmäler dig här.

Skicka gärna in dina frågor redan nu till: sara.srpcanski@videum.se

Växjö kommuns förvaltningar och bolag i samarbete med Almi Kronoberg, Region Kronoberg och med övriga kommuner i Business Region Kronoberg (Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Uppvidinge, Tingsryd, Älmhult och Region Kronberg).

6 april

Imorgon den 7 april öppnar Tillväxtverket ansökan för korttidspermittering. På hemsidan finns bra och lättillgänglig information i text och film om hur man går tillväga. https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete/forbered-ansokan-om-korttidsarbete.html . Det är viktigt att ansökan fylls i rätt från början. Tillväxtverket räknar med högt tryck på systemet, det kan vara bra att avvakta några dagar innan ansökan görs. Alla som har rättighet till stödet kommer att få det.

3 april

2 april

Idag har Region Kronoberg tillsammans med Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen arrangerat ett möte med ett flertal regionala aktörer från arbetsmarknad och näringsliv. Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör Region Kronoberg inledde med att visa den analys över läget i Kronoberg som uppdateras löpande http://geodata.kronoberg.se/covid19.html#/ . Samtliga aktörer framhöll vikten av samarbete och samverkan och delgav vilka insatser som pågår. För att upprätthålla ett gott samarbete och skapa förutsättning för effektiv samordning och träffsäkra insatser bestämdes att forumet träffas (digitalt) var 14:e dag under tid framöver.
Oskar Wijk, Destination Småland framhöll också att mitt i krisen uppstår mycket kreativitet och nya affärsidéer i en hårt drabbad besöksnäring. Inom kort kommer några av dessa idéer att marknadsföras.

1 april

Med anledning av viruset covid-19 förstår vi att du som företagare kan stå inför flera utmaningar och har många frågor. Vi vill därför erbjuda ett digitalt forum där du som företagare i länet kan ställa dina frågor till experter inom olika områden.

Fredag den 3 april mellan klockan 08.30-09:15 finns experter inom nedan områden på plats digitalt för att svara på dina frågor.

 • Almi – lån och internationalisering  
 • EKN – exportkreditnämnden
 • Arbetsförmedlingen – varsel 
 • Företagarna (jurist) – arbetsrätt 
 • Avant advokater– hyresrätt och konkursrätt  
 • Bankrepresentant – finansiering och lån 

Anmälan 

Mötet hålls på Teams och för att få tillgång till mötet behöver du anmäla dig. Vid anmälan kommer en länk till mötet att skickas till din e-post. Du behöver inte ha programmet installerat på din dator eller telefon för att ansluta. Mer instruktioner följer via mail.  

Skicka gärna in frågor redan nu till sara.srpcanski@videum.se

Mer information och länk till anmälan hittar du här

Växjö kommuns förvaltningar och bolag i samarbete med Almi Kronoberg, Region Kronoberg och med övriga kommuner i Business Region Kronoberg (Alvesta, Lessebo, Ljungby, Markaryd, Uppvidinge, Tingsryd, Älmhult och Region Kronoberg).

31 mars 2020

Fredagen den 3 april kl. 8.30 – 9-15 planeras ett informationsmöte via länk där företag via chat ges möjlighet att ställa frågor till en expertpanel. Inbjudan kommer på mail via kommunernas näringslivskontor.

30 mars 2020

Almi Kronoberg riggar nu för sitt nya brygglån. Läs mer om det och om hur du ansöker på https://www.almi.se/vara-tjanster/tjanster/lan-och-ovrig-finansiering/brygglan/ . För övriga nationella åtgärder hänvisar vi till verksamt.se och för insatser på lokalt plan hittar du information på din egen kommuns hemsida. Ingen kan idag överblicka konsekvenserna av den globala krisen och händelseförloppet är väldigt snabbt. Fram till idag har fler än 36 000 personer varslats. Svenskt näringsliv har idag publicerat en ny rapport över läget i de svenska företagen. Ta del av rapporten på https://www.svensktnaringsliv.se/fragor/corona-covid-19/medlemsforetagen-forsaljningen-stortdyker_772391.html

27 mars 2020

Idag har Region Kronoberg (Christel Gustafsson och Karin Palmér), Länsstyrelsen (landshövding Maria Arnholm) och Arbetsförmedlingen (regionchef Sofie Carlsson och Peter Andersson) träffats för att planera för insatser utifrån de kommande faserna av corona-virusets effekter. Som regionala myndigheter antar vi rollen som samordnare för de insatser som vi tillsammans ser att vi behöver hjälpas åt att genomföra för att bemöta situationen i näringslivet och konsekvenserna den för med sig.
Många aktörer har hört av sig till Business Region Kronoberg och visat sin vilja och beredskap till engagemang. En struktur för hur vi ska organisera arbetet med de kommande faserna har påbörjats samtidigt som vi är mitt i arbetet med det akuta läget.

26 mars 2020

Business Region Kronoberg aktiverar nu den modell som arbetats fram för att användas vid större varsel, ”Omställning Kronoberg”. Det är en modell i sex olika steg och den är beprövad sedan tidigare. Omställning Kronoberg kommer nu att vara uppe på agendan vid varje avstämning med Business Kronoberg, för närvarande sker avstämning två gånger per vecka.
Stödet till korttidspermittering kommer att kräva lagändring meddelar Tillväxtverket. Läs mer på https://tillvaxtverket.se/om-tillvaxtverket/samlad-information-om-covid-19/korttidsarbete.html.
Regeringen har beslutat om en tillfällig lag för bolags-och föreningsstämmor som innebär att samtliga styrelseledamöter inte behöver vara på plats fysiskt vid stämman. Lagen föreslås träda i kraft 15 april 2020 Se mer på https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/tillfalliga-regler-for-att-minimera-antalet-fysiska-deltagare-vid-bolags–och-foreningsstammor/

25 mars 2020

Destination Småland har haft ytterligare en nätverksträff för restaurangbranschen. Region Kronobergs smittskyddsläkare medverkade för att informera.

Att tänka på inom restaurangbranschen:

 • Identifiera era mest frekventa ”tag-ytor” så som exempelvis handtag med mera. Desinficera och torka rent – viruset trivs extra bra i fukt.
 • Viruset har ett hölje som bryts av tvål, det är också därför handtvätten är så väsentlig.
 • Vidta åtgärder och berätta om detta i skrift och handling – sätt upp lappar, uppdatera webben och informera era gäster om vad som gäller hos er och vilka åtgärder ni har genomfört – inger trygghet.
 • Smittspridningen begränsas utomhus – satsa på att till era uteserveringar
 • Tänk en ”nys-längds” avstånd (ungefär som en armlängds avstånd) mellan personer. Glesa ut mellan borden – och återigen, informera om detta.
 • Om du inte har några symptom, håller extra god handhygien, håller avstånd mellan varandra så kan man fortfarande ses – var dock extra rädda om våra äldre och sköra medmänniskor.

HL Design har tagit initiativet till www.supportvxo.se där restauranger som har öppet kan annonsera. Kontakta HL Design för information.

24 mars 2020

För dig som driver kulturföretag finns nu information samlad på http://blogg.regionkronoberg.se/kultur/information-med-anledning-av-coronaviruset-covid-19/ .
Vi rekommenderar www.verksamt.se för information om åtgärder på nationell nivå. För att se vad som gäller på kommunal nivå rekommenderar vi den egna kommunens hemsida. Fler åtgärder från nationell nivå är att vänta varför det är viktigt att hålla sig uppdaterad. Almi Kronoberg har fått resursförstärkning för lån och rådgivning. mer information finns på https://www.almi.se/information-med-anledning-av-coronaviruset/

23 mars 2020

Nya beslut angående Corona som påverkar effekterna för företagen i Kronoberg tas nästan varje dag. Business Region Kronoberg håller tät kontakt och hjälps åt att samordna och föra ut relevant information till näringslivet. Många olika verksamheter hör av sig till oss och erbjuder sig att hjälpa till, det är väldigt positivt! Business Region Kronoberg håller på för fullt att organisera såväl de akuta insatserna som det arbete som måste ske på längre sikt. För information om de åtgärder som beslutas på nationell och kommunal nivå hänvisar i första hand till den egna kommunens hemsida och till verksamt.se. I vårt inlägg från den 18 mars finns fler länkar som kan vara relevanta.